Is uw domeinnaam nog vrij?

voorwaarden image
1. Toepasselijkheid

Voor zover er geen onderlinge overeenstemming is tussen Dutchzone en de klant en geen schriftelijke afwijkingen overeengekomen zijn, zijn onderstaande artikelen van toepassing. Algemene voorwaarden van opdrachtgever dan wel derden zijn voor Dutchzone niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene gebruikersovereenkomst

Door het gebruik van Dutchzone webhosting service, gaat u ermee akkoord alle regels in deze voorwaarden te respecteren. Er wordt van u verwacht het internet met respect, hoffelijkheid en verantwoordelijkheid te gebruiken. We verwachten van de klant dat hij een kleine kennis heeft van hoe het internet werkt, en welke types van gebruik hij moet vermijden. Volgende zaken zijn onaanvaardbaar: Onwettelijkheden in welke vorm ook, inbegrepen maar niet beperkt tot activiteiten zoals ongewenst verspreiden of kopiŽren van gepatenteerde software of muziek, overtreding van internationale export beperkingen, kwelling, fraude, handelen in obscene materialen, drugs dealen, en alle andere onwettige activiteiten die hier niet opgesomd zijn.

In geval van overtreding van deze gebruikersovereenkomst/voorwaarden, heeft Ducthzone.com het recht om het account van de klant te annuleren en te stoppen, zonder enige kost of terugbetalingen!

3. Interpretatie

De bepalingen van dit beleid zijn bedoeld als richtlijnen en moeten niet volledig zijn. Over het algemeen, voorwerpen die de wet overtreden, of de aanvaardbare normen van de internetgemeenschap, al dan niet vermeldt in deze voorwaarden zijn verboden. Dutchzone heeft het recht om op elk moment activiteiten te verbieden die de commerciŽle reputatie en goodwill kunnen schaden.

4. Bedenkingstijd

Wanneer u een account bestelt, ontvangt u een e-mail met een bevestigingslink die u dient te volgen om uw bestelling definitief te maken van onze verkoopsafdeling, waarin de details voor uw betaling staan. Vanaf het moment dat u heeft bevestigd, hebt u 7 werkdagen (maandag-vrijdag) om uw order te annuleren. Wanneer u beslist uw order te annuleren, krijgt u uw geld terug, uitgezonderd 15 euro voor administratieve kosten, en de kosten van de domeinnaam. Indien u uw account daadwerkelijk in gebruik wilt nemen, hebt u na uw bevestiging 15 dagen tijd om het geld aan Dutchzone over te maken.
Domeinnamen die u aangevraagd hebt en elders op uw naam laat registreren zullen niet van terugbetaling kunnen genieten, u kan hiervoor wel een andere vrije domeinnaam aanvragen conform het betaalde bedrag!

5. Illegaal gebruik

Dutchzone servers en diensten mogen enkel gebruikt worden voor legale doeleinden. Verzenden, verdelen of bewaren van welk materiaal ook dat in overtreding is met de wet is verboden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, materiaal waar auteursrechten op zijn, handelsmerken, geheim van handel of ander intellectuele eigendom gebruikt zonder rechtmatige toelating en obscene materialen (waarover wij oordelen), lasterlijk, vormen een onwettige bedreiging, of overtreedt de wetten van de uitvoercontrole. Opgelet: Pornografisch materiaal en seks-gerelateerde waren zijn toegestaan. Maar enkel als de nodige voorzorgsmaatregelen genomen zijn om minderjarigen te verhinderen dit materiaal onder ogen krijgen. Elke site die Bulk e-mail diensten verkoopt of promoot is niet toegestaan. Andere voorbeelden van niet aanvaardbare inhoud of links zijn: Piraat software, hackers software of archieven hiervan, warez sites, mp3's. Dutchzone is de enige leidende figuur i.v.m. wat overtreding van deze voorwaarden is.

6. Trafiek richtlijnen

Bij het overschrijden van de limiet die van toepassing is op het door u gekozen accounttype zal Dutchzone hiervoor per beginnende GB de vooraf vastgestelde prijs in rekening brengen (3 EUR excl. BTW per GB indien niet vooraf bepaald). Niet verbruikte trafiek is niet overdraagbaar naar de volgende maand.
colocatie: de vermelde bedragen bij colocatie betreffen voorcalculatie, bij nacalculatie wordt er per GB 10 eurocent extra gerekend op de bandbreedte

7. Minimale contractduur

De minimale contractduur is afhankelijk van het hostingtype dat u heeft gekozen en gaat in vanaf de eerste betaling. Bij webhosting hebt u de mogelijkheid om voor een jaarlijkse termijn te kiezen. Gamehosting geeft u de keuze tussen 4 termijnen: maandelijks, 3 maandelijks, 6 maandelijks of jaarlijks. Als u een dedicated server of co-located server hebt in ons rack, is de minimale contractduur 1 jaar. Om het voor u als klant nog aantrekkelijker te maken om voor een langere tijd een overeenkomst aan te gaan met Dutchzone, krijgt u een naarmate u een contract afsluit voor langere termijn een grotere korting.

8. Systeem en netwerkbeveiliging

Overtredingen op systeem of netwerkbeveiliging is verboden, en hieruit kan criminele of burgerlijke vervolging voortvloeien. Ingesloten voorbeelden maar niet beperkt tot deze: Niet toegestane toegang, gebruik, testen, scannen van de systeembeveiliging of acties die onnodige trafiek of gegevens met zich meebrengen. Interferentie met diensten van welke gebruiker, host of netwerk inbegrepen, zonder limiet, mail bombing, flooding, pogingen om het systeem te overladen of aan te vallen, wijzigen van welke TCP-IP informatie ook of een deel van de header informatie in een e-mail of een nieuwsgroep post. Dit ter beoordeling van Dutchzone!

9. Fout gebruik van systeembronnen

Elke poging tot ondermijnen van of schade toe te brengen aan de server is strikt verboden! Het is een overtreding voor elkeen die, inbegrepen maar niet beperkt tot, posts plaatst of software gebruikt die enorme CPU vertragingen met zich meebrengen of opslagruimte gebruiken, toestaan tot het gebruik van e-maildiensten, e-maildoorstuur mogelijkheden, POP accounts of auto-beantwoord systemen anders dan deze voor eigen accounts of resellers of toegang tot CGI-scripts geinstalleerd op onze servers.

10. Spamming

Het verzenden van ongewenste e-mails, inbegrepen, zonder beperking, commerciŽle advertenties en informatieve mededelingen, is totaal verboden. Een klant of zijn gebruikers zullen geen gebruik maken van een andere mailserver zonder de toelating van deze site. Alle activiteiten die door Dutchzone als spamming aanzien worden, zijn verboden en elke overtreding hiervan zal de onmiddellijke uitsluiting tot gevolg hebben.

11. Lasterlijk gedrag

Niemand zal lasterlijke, schandalige, of privŽ informatie over een persoon zonder hun toestemming posten, opzettelijk opleggend emotionele nood, of overtredend handelsmerken, auteursrechten of andere intellectueel eigendomsrechten.

12. Gevolgen van overtreding

Wanneer Dutchzone op de hoogte komt van een inbreuk op de voorwaarden, zal een onderzoek ingesteld worden. Gedurende dit onderzoek mag Dutchzone de account op non-actief zetten om verder mogelijke ontoelaatbare activiteiten te voorkomen. Afhangende van doorwegingskracht van de overtreding, mag Dutchzone, de account beperken, opheffen of zelf het contract beŽindigen. Indien van toepassing kan een geldsom opgelegd worden die de geleden schade moet vergoeden. Als het om een criminele actie gaat zal Dutchzone de wetgevende instanties hiervan inlichten.

13. Beperking van aansprakelijkheid

Dutchzone is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking en diensten van derden, waar Dutchzone weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Dutchzone kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Dutchzone of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Dutchzone. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Dutchzone slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Dutchzone voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Opdrachtgever vrijwaart Dutchzone voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Dutchzone. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dutchzone kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Dutchzone is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Dutchzone mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Dutchzone. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Dutchzone als gevolg daarvan lijdt.

14. Weigeren van diensten

Dutchzone heeft het recht om diensten te weigeren of te annuleren zonder hiervan iemand in te lichten. Het gebrek aan noodzakelijke informatie van de klant kan eveneens tot weigering van de dienst leiden. Om aan een preventief beveiligingsbeleid te voldoen, wordt de toegang tot de poorten 6667 tot en met 6669 geweigerd.

15. Aanpassingen

Dutchzone heeft het recht om voorwaarden/regels toe te voegen, te verwijderen of aan te passen op elk moment en zonder voorafgaande mededeling hiervan. Indien accounts aangepast worden heeft de klant 7 dagen de tijd (vanaf bekendmaking hetzij via website/forum/mail) zijn contract schriftelijk en aangetekend op te zeggen, zoniet gaat deze hiermee stilzwijgend akkoord!

16. Melden van misbruik/overtredingen

Welke partij ook die een inbreuk wil melden op de Dutchzone regels/voorwaarden mag contact opnemen met: abuse@dutchzone.be

17. Gegevens over accounts

De gegevens van een account worden slechts de eerste maal verzonden, alle nodige informatie zal in de e-mail staan die u ontvangt over uw account, we raden u aan deze af te printen en op een veilige plaats te bewaren! Indien u uw gegevens kwijt bent kunt u dit zelf opnieuw opvragen via de recovery functie die het controle paneel van Plesk biedt. Andere fouten die door u veroorzaakt zijn en waarvoor u hulp nodig hebt d.m.v. tussenkomst op de server zullen aangerekend worden aan 45 euro per uur excl. BTW en met een minimum van 1 uur. Voor opzegging van je account moet je dit 2 maanden voor het verlopen van je account doen (een account start op dag van factuurdatum), deze opzegging moet per aangetekend schrijven gebeuren! Accounts worden stilzwijgend verlengd met een periode van 1 jaar. Bij een account horen tevens alle opties die aanwezig zijn op de vervaldag.